GỞI BÁC TÚ XƯƠNG !

(Thơ vui)

Bác Tú Xương ơi chớ có buồn,
Cử Nhu thuở ấy được qua truông,
Vừa ngu lại dốt văn chương kém,
“Hủ nút” nhưng mà chẳng dám buôn.

Phó Lượng ngày nay lắm tật tài ,
Một mình chịu tội chẳng khai ai
Đương thời máy tính “khuyên” nhàn nhả
Chỉ mất sáu giây sửa một bài !

Nhân tài đất nước rất trông mong,
Phó Lượng ra tay thiệt nản lòng.
Cả nước đau đầu cơn sốt điểm,
Cử Nhu sống lại bái chào Ông !

Bác Tú Xương ơi chớ có buồn,
Xưa nay sĩ tử nhớ ông luôn
“Thi không ăn ớt…” thời xưa ấy,
Bác Cử thua xa Lượng diễn tuồng !
17/7/2018
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s