VỊ QUỐC VONG THÂN !

VỊ QUỐC VONG THÂN !

Từ ngàn xưa hùng anh đất Việt,
Vẫn truyền lưu khí tiết liệt oanh.
Từ đầu Bạc đến đầu Xanh,
Quyết hy sinh giữ an lành Quê Hương.
Xương máu thấm chiến trường oanh liệt,
Đời nối đời bất diệt kiên trung.
Bao nhiêu trang sử oai hùng
Vẫn còn in đậm giữa lòng dân ta.
Đã bao phen nước nhà nguy khốn,
Khiến lương dân khắp chốn lầm than.
Bởi quân xâm lược hung tàn,
Nhẩn tâm giết ,hiếp tan hoang cõi bờ.
Bao Anh hừng phất cờ đứng dậy,
Nào xá chi máu chảy đầu rơi.
Những gương anh dũng rạng ngời
Hiến xương máu giữ đất trời non sông.
Nêu chí khí Tiên Rồng đất Việt
Những oai linh hào kiệt khắc ghi.
Hoa niên hiến tuổi xuân thì,
Lời non nước gọi ra đi chẳng nề.
Luôn giữ vững lời thề trong dạ,
Quyết hy sinh nào xá máu rơi,
Viết nên trang sử rạng ngời,
Ngàn năm rạng rỡ giống nòi Việt Nam.
*************
Xin dâng nén hương trầm kính cẩn,
Những oai linh chiến trận hùng anh.
Nghìn năm tổ quốc ghi ân,
Muôn đời sống giữa lòng dân ơn nghì .
23/7/2017
Khlaphnum./
(ảnh : google)

 VỊ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s